Polisi Preifatrwydd

Y Rheolwr Data

Hybu Cig Cymru (HCC) yw’r Rheolwr Data ar gyfer unrhyw ddata personol a roddwch i ni. Ein manylion llawn yw:

Hybu Cig Cymru (HCC)

Parc Merlin

Aberystwyth

SY23 3FF

Ffôn: 01970 625 050
E-bost: info@hccmpw.org.uk

Pa wybodaeth ydym yn casglu a pham?

Rydym yn casglu dau fath o wybodaeth:

 • gwybodaeth nad yw’n bersonol fel cyfeiriadau IP (lleoliad y cyfrifiadur ar y rhyngrwyd), tudalennau a gyrchwyd a ffeiliau a lawrlwythwyd. Mae hyn yn ein helpu i benderfynu faint o bobl sy'n defnyddio ein gwefan, faint o bobl sy'n ymweld yn rheolaidd, a pha mor boblogaidd yw ein tudalennau. Nid yw'r wybodaeth hon yn dweud wrthym unrhyw beth ynghylch pwy ydych chi neu ble rydych chi'n byw. Y cyfan a wna yw ein galluogi i fonitro a gwella ein gwasanaeth
 • gwybodaeth bersonol sylfaenol fel enw, cyfeiriad, rhif ffôn, cyfeiriad e-bost, dyddiad geni (os yw'n briodol).

Byddwn yn cael eich caniatâd i ddefnyddio'r wybodaeth hon mewn cysylltiad â gweithgareddau penodol, megis anfon cylchlythyron a cheisiadau am fwletinau’r farchnad, cynigion mewn cystadlaethau a hysbysu digwyddiadau HCC. Defnyddir yr wybodaeth i gyflawni ceisiadau neu i'n galluogi i ddarparu gwasanaeth mwy personol i chi. Ni fyddwn yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol nad oes mo’i hangen arnom.

Rydym yn prosesu gwybodaeth bersonol am dalwyr ardoll cig coch Cymru at rai dibenion busnes cyfreithlon, sy'n cynnwys rhai neu’r cyfan o'r canlynol:

 • darparu cyfathrebiadau y credwn y byddant o ddiddordeb i chi, megis materion sy'n effeithio ar y diwydiant cig coch
 • eich hysbysu am ddigwyddiadau neu gyfarfodydd gan y diwydiant yn eich ardal chi
 • eich gwneud chi'n ymwybodol o gyfleoedd hyfforddi a allai fod o fudd i chi.

Pryd bynnag y byddwn yn prosesu data at y dibenion hyn, byddwn yn sicrhau ein bod bob amser yn parchu eich hawliau Data Personol ac yn cymryd yr hawliau hyn i ystyriaeth. Mae gennych hawl i wrthwynebu'r prosesu hyn os dymunwch, ac os hoffech wneud hynny, cysylltwch â ni. Cofiwch, os ydych chi'n gwrthwynebu, gallai hyn amharu ar ein gallu i gyflawni’r tasgau uchod er budd i chi.

Does dim rhaid i chi ddatgelu unrhyw wybodaeth o'r fath er mwyn pori ein gwefannau. Fodd bynnag, os ydych chi'n dewis atal gwybodaeth y gofynnwyd amdani, efallai na fyddwn yn gallu darparu rhai gwasanaethau i chi.

Rydym hefyd yn defnyddio cwcis ar ein gwefan. Gweler Ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Am ba hyd y byddwn yn cadw'ch gwybodaeth?

Byddwn yn cadw’ch gwybodaeth ond cyhyd ag y bydd ei hangen arnom i ddarparu'r gwasanaethau neu'r wybodaeth yr ydych wedi gofyn amdanynt, i weinyddu'ch perthynas â ni, i gydymffurfio â'r gyfraith, neu i sicrhau nad ydym yn cyfathrebu â phobl sydd wedi gofyn i ni beidio â gwneud hynny. Pan nad oes angen eich gwybodaeth mwyach, neu os byddwch yn ein hysbysu nad ydych yn dymuno derbyn gwybodaeth gennym ni, byddwn bob amser yn ei gwaredu'n ddiogel.

Sut rydym yn rhannu eich gwybodaeth

Yr unig bryd y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth yw:

 • os ydym yn gweithio gyda phartner a ddewiswyd yn ofalus sy'n gwneud gwaith ar ein rhan. Gall y partneriaid hyn gynnwys tai postio, asiantaethau marchnata ac arbenigwyr TG. Mae’r math o waith y gallwn ofyn iddynt ei wneud yn cynnwys prosesu, anfon post, negesau e-bost a negesau testun.

Yr unig bryd y byddwn yn trosglwyddo data personol i'n partneriaid yw os ydynt wedi llofnodi contract sy'n ei gwneud yn ofynnol iddynt:

 • weithredu yn unol â gofynion y Ddeddf Diogelu Data
 • trin eich gwybodaeth mor ofalus ag y byddem ni yn ei wneud
 • defnyddio'r wybodaeth at y dibenion y cafodd ei chyflenwi yn unig
 • caniatáu i ni wirio i wneud yn siŵr eu bod yn gwneud yr holl bethau hyn.
 • mae'n ofynnol i ni wneud hynny yn gyfreithiol, e.e. ar gyfer gweithredu cynlluniau ardystio, os ceir cais gan asiantaeth gorfodi'r gyfraith sydd yn ymarfer pŵer neu os gorfodir ni gan orchymyn Llys
 • rydym o'r farn ei bod yn angenrheidiol amddiffyn neu ddiogelu ein hawliau, ein heiddo neu ddiogelwch personol ein staff neu bobl sy’n ymweld â'n hadeiladau neu ein gwefannau.

Sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn dweud wrthych beth i'w ddisgwyl pan fydd HCC yn casglu gwybodaeth bersonol. Pan fyddwn yn defnyddio trydydd parti i helpu i ddarparu ein gwasanaethau, rydym yn eich annog i gyfeirio at eu Polisïau Preifatrwydd.

Mae'r Polisi hwn yn berthnasol i wybodaeth a gasglwn am y canlynol:

Ymwelwyr â'n gwefan

Pan fydd rhywun yn ymweld â www.hccmpw.org.uk rydym yn defnyddio gwasanaeth trydydd parti, Google Analytics, i gasglu gwybodaeth log safonol ar y rhyngrwyd a manylion am batrymau ymddygiad ymwelwyr. Gwnawn hyn i ddarganfod pethau megis nifer yr ymwelwyr â gwahanol rannau o’r safle. Ni chaiff yr wybodaeth hon ei phrosesu ond mewn ffordd nad oes modd adnabod unrhyw un. Nid ydym yn gwneud, nac yn caniatáu i Google wneud, unrhyw ymgais i ddarganfod pwy yw’r rhai sy'n ymweld â'n gwefan. Os ydym am gasglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy trwy ein gwefan, byddwn yn gwneud hynny’n glir wrth i ni gasglu gwybodaeth bersonol a byddwn yn egluro'r hyn rydym yn bwriadu ei wneud â’r wybodaeth honno.

Cylchlythyron

Pan fyddwch yn dewis derbyn e-gylchlythyron gan HCC (PORI, Meat Matters, The Cut, Bwletin y Farchnad) rydym yn defnyddio MailChimp i gyflawni eich cais. Rydym yn casglu ystadegau ynghylch agor e-byst a chliciau trwy ddefnyddio technolegau safonol y diwydiant i'n helpu i fonitro a gwella ein e-gylchlythyron.

Negesau Testun am Brisiau’r Farchnad

Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer Prisiau'r Farchnad, rydym yn defnyddio darparwr trydydd parti, GloverSure, i gyflwyno’r prisiau gan ddefnyddio’r gwasanaeth negesau TextAnywhere.

Os ydych yn cysylltu â ni trwy’r cyfryngau cymdeithasol

Rydym yn rhedeg nifer o dudalennau cyfryngau cymdeithasol (gan gynnwys Facebook, Twitter, YouTube, Instagram a LinkedIn). Er bod y polisi hwn yn ymwneud â sut y byddwn yn defnyddio unrhyw ddata a gesglir o'r tudalennau hynny, nid yw'n ymwneud â sut y bydd darparwyr gwefannau cyfryngau cymdeithasol yn defnyddio'ch gwybodaeth. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen polisi preifatrwydd y wefan cyfrwng cymdeithasol cyn rhannu data a gwnewch ddefnydd o'r gosodiadau preifatrwydd a dulliau adrodd er mwyn rheoli sut caiff eich data eu defnyddio.

Cystadlaethau a Hyrwyddiadau

Gall y byddwn o bryd i’w gilydd yn cynnig arolygon, cystadlaethau neu hyrwyddiadau eraill trwy ein cyfryngau cymdeithasol neu mewn digwyddiadau fel Sioe Frenhinol Cymru. Mae cymryd rhan yn gwbl wirfoddol. Gall yr wybodaeth y gofynnwyd amdani er mwyn gallu cymryd rhan gynnwys gwybodaeth gyswllt bersonol fel eich enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth a roddwch er mwyn gweinyddu'r cystadlaethau a'r hyrwyddiadau. Os ydym hefyd am ddefnyddio'ch gwybodaeth i anfon gwybodaeth a ffurflenni perthnasol gan HCC atoch, fel ein cylchlythyr PORI, byddwn yn gofyn am eich caniatâd.

Os byddwch yn cysylltu â ni trwy e-bost

Pan fyddwch yn anfon e-bost trwy'r wefan, bydd eich data personol yn cael ei chasglu ond i'r graddau sy’n angenrheidiol er mwyn ateb.

Yr hyn na wnawn â'ch gwybodaeth

Nid ydym byth yn gwerthu nac yn rhannu eich gwybodaeth gyda sefydliadau neu unigolion allanol eraill i'w defnyddio at eu dibenion eu hunain oni bai ein bod yn cael eich caniatâd.

Sut rydym yn diogelu eich gwybodaeth

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich data personol yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddadleniad heb ganiatâd, mae gennym weithdrefnau technegol, ffisegol a rheolaethol priodol ar waith i ddiogelu'r wybodaeth a gawn gennych chi. Mae HCC wedi'i ardystio o dan fframwaith sicrwydd Cyber Essentials Plus a gefnogir gan y Llywodraeth.

Eich hawliau

Gallwch wrthwynebu neu dynnu'n ôl eich caniatâd i ddefnyddio'ch data personol unrhyw bryd.

Mae gennych hawl -

 • i wrthwynebu defnyddio eich data ar gyfer marchnata uniongyrchol neu ar gyfer ei phrosesu ar sail buddiannau cyfreithlon
 • mewn rhai amgylchiadau, i gael data personol anghywir wedi'u cywiro, atal eu prosesu neu eu dileu
 • i ofyn am gopi o'r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi (a elwir yn gais mynediad unigolyn)

I ddysgu mwy am eich hawliau, ewch i wefan ICO (https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights)

Anfonwch unrhyw geisiadau o'r fath yn ysgrifenedig at Swyddog Diogelu Data HCC trwy'r dudalen gysylltiadau neu gyfeiriad post HCC.

Os ydych chi'n anfodlon â'n hymateb, gallwch gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth - Cymru
Yr Ail Lawr, Tŷ Churchill,
Ffordd Churchill,
Caerdydd
CF10 2HH

Ffôn: 029 2067 8400

E-bost: wales@ico.org.uk

Dolenni i wefannau eraill

Nid yw'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn cwmpasu'r dolenni o fewn y wefan hon sy'n cysylltu â gwefannau eraill. Rydym yn eich annog i ddarllen y datganiadau preifatrwydd ar y gwefannau eraill yr ydych yn ymweld â hwy.

Newidiadau i'r hysbysiad preifatrwydd hwn

Rydym yn adolygu ein hysbysiad preifatrwydd yn rheolaidd. Byddwn yn gosod unrhyw newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd ar y dudalen hon. Diweddarwyd yr hysbysiad preifatrwydd hwn ddiwethaf ym mis Ebrill 2018.

Buddiannau Cyfreithlon

Mae "Buddiannau Cyfreithlon" yn golygu buddiannau Hybu Cig Cymru wrth gynnal a rheoli ein busnes ( fel y gallwn roi'r gwasanaeth gorau a mwyaf diogel i chi).

Er enghraifft, rydym am wneud yn siŵr fod ffermwyr a busnesau eraill sy'n cyfrannu ardoll cig coch Cymru yn wybodus am faterion a chyfleoedd sy'n effeithio ar eu busnes; felly, gallwn brosesu eich gwybodaeth er mwyn anfon cyfathrebiadau sydd wedi’u dethol yn unol â’ch buddiannau chi.

Gall hyn fod yn berthnasol hefyd i brosesu sydd er budd i chi. Er enghraifft, gallwn brosesu eich gwybodaeth i'ch diogelu rhag twyll wrth ichi wneud trafodion ar ein gwefan, a sicrhau bod ein gwefannau a'n systemau yn ddiogel.

Pan fyddwn yn prosesu eich gwybodaeth bersonol er ein budd cyfreithlon ni, gwnawn yn siŵr ein bod yn ystyried a chydbwyso unrhyw effaith bosibl arnoch chi (cadarnhaol a negyddol), a'ch hawliau dan gyfreithiau diogelu data.

Nid yw ein buddiannau busnes cyfreithlon ohonynt eu hunain yn gwrthbwyso’ch buddiannau chi ac ni fyddwn yn defnyddio'ch Data Personol ar gyfer gweithgareddau lle mae’r effaith arnoch yn gwrthbwyso ein buddiannau ni (oni bai bod gennym eich caniatâd, neu ei bod yn ofynnol neu’n cael ei ganiatáu gan y gyfraith).