Marchnata

Hysbysebu a Hyrwyddo i Gwsmeriaid

Gellir dod o hyd i wefan HCC i gwsmeriaid yma: www.eatwelshlambandwelshbeef.com

Mae HCC yn hyrwyddo Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru trwy ymgyrchoedd hysbysebu integredig mewn marchnadoedd allweddol yng Nghymru a Lloegr. Yn ogystal â’r ymgyrchoedd hyn sydd wedi eu canolbwyntio ar dymhorau brig, mae HCC yn cefnogi’r diwydiant trwy gydol y flwyddyn mewn papurau newydd a chyfnodolion allweddol.

Mae HCC yn mynychu digwyddiadau ar draws Gymru a Lloegr er mwyn cysylltu gyda’r cyhoedd er mwyn hyrwyddo rhinweddau unigryw Cig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a phorc o Gymru. Yn y digwyddiadau rydym yn siarad yn unigol â chwsmeriaid a rhoi cyfle iddynt flasu samplau o Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru, a’u hannog i’w prynu trwy eu manwerthwyr lleol.

Mae HCC hefyd yn ymwneud yn uniongyrchol â chwsmeriaid trwy gyfryngau cymdeithasol megis FacebookTwitterPinterest ac Instagram.

 

Allforio

Mae’r galw am Gig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru o tu fas i Brydain yn tyfu ac mae’n rhan o waith HCC i ddatblygu marchnadoedd presennol a helpu i gael mynediad i farchnadoedd newydd i gig coch o Gymru.

Rydym yn cefnogi allforio cig coch Cymreig trwy ymchwil marchnad, deunudd hyrwyddo a chyfarfod mewnforwyr.

Ry’n ni’n cefnogi teithiau sy’n dod â mewnforwyr, manwerthwyr a chyflenwyr o dramor i Gymru i hyrwyddo’r diwydiant cig coch Cymreig a’r manteision i’w busnesau o brynu Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru.

Rydym hefyd yn teithio gydag allforwyr cig coch Cymreig i geisio cynyddu gwerthiant Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru mewn gwledydd lle mae marchnad eisoes yn bodoli, ac i archwilio marchnadoedd newydd posib.
 

Masnachu i’r diwydiant

Gellir darganfod gwefan arbennig HCC ar gyfer y diwydiant bwyd yma [Link to HCCTrade.co.uk]

Mae HCC yn gweithio gyda manwerthwyr ym Mhrydain – o gigyddion lleol i archfarchnadoedd – sy’n gwerthu cig coch o Gymru.

Bydd HCC yn cwrdd yn rheolaidd gyda manwerthwyr er mwyn datblygu strategaethau i hyrwyddo cig Cymreig a chynyddu faint mor weladwy yw’r brandiau, sy’n cael ei wneud trwy weithgareddau hyrwyddo megis cystadleuthau ar-y-pecyn a chystadleuthau yn ogystal â deunyddiau man-gwerthu.

Mae HCC o hyd yn chwilio am gyfleon manwerthu newydd ar gyfer cig coch o Gymru ac yn ymgymryd â gwaith ymchwil ar y farchnad er mwyn sicrhau fod gan y diwydiant fynediad i’r wybodaeth ddiweddaraf. Mae HCC hefyd wedi cyflwyno cyfleon newydd i fanwerthwyr fel y ‘Clwb Cigyddion Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru’, sy’n rhoi cymorth i gigyddion sy’n gwerthu Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI.
 

Gwasanaeth Bwyd

Mae’r sector gwasanaeth bwyd yn un bwysig ar gyfer cig coch o Cymru.

Mae HCC yn gwneud gwaith ymchwil i adnabod cyfleoedd newydd, ac hefyd yn cydweithio gyda chwmniau gwasanaeth bwyd i sicrhau fod cig coch o Gymru yn cael ei labelu’n gywir a’i farchnata i westai, tai bwyta a chwmniau arlwyo.

Yn ogystal â gweithio gyda chyflenwyr, rydym hefyd yn cwrdd ag awdurdodau lleol, trefnwyr digwyddiadau a chyrff sector gyhoeddus yng Nghymru i’w hannog i brynu cig coch o Gymru. Cefnogir hyn trwy weithgareddau i gynyddu ymwyboddaeth o gig coch Cymreig.