CYSTADLEUAETH - Wyt ti’n hoffi cinio ysgol?

Dangos i ni be fyddet ti’n edrych ymlaen i’w fwyta’n yr ysgol! Tynna lun pum prif gwrs blasus ac eglura pam fod bwyta’n iach yn bwysig.

Cofia wneud yn siŵr bod y prydau’n iach a chytbwys, a dylai dau neu dri o’r platiau gynnwys cig oen, cig eidion neu borc.

Y wobr am greu bwydlen flasus, iach a chytbwys i un ymgeisydd lwcus fydd:

 • pecyn o nwyddau coginio gwych gwerth £150
 • cyfle arbennig iawn i goginio a blasu un o’r prydau cig coch yn dy ysgol gyda’r cogydd teledu Elwen Roberts.

Lawrlwytha’r daflen isod i gystadlu cyn y dyddiad cau, sef 3 Ebrill 2019.

Anfona dy gais at: Hybu Cig Cymru, Tŷ Rheidol, Parc Merlin, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3FF

Os wyt ti angen syniadau, clicia yma i weld y rysetiau ar ein gwefan!

Telerau ac Amodau’r gystadleuaeth

 1. I gystadlu, mae’n rhaid i bob ymgeisydd ddefnyddio’r templed ar wefan Hybu Cig Cymru (HCC) ac anfon y cais at HCC erbyn 3 Ebrill 2019.
 2. Dylai 2 neu 3 o’r prydau gynnwys cig oen, cig eidion neu borc.
 3. Bydd y ceisiadau yn cael eu beirniadu ar y cyd gan HCC a’r Urdd gan ddilyn meini prawf. Bydd y beirniaid yn chwilio am brydau iach, maethlon, a chytbwys sy’n ddiddorol, lliwgar ac yn cynnwys amrywiaeth o gynhwysion.
 4. Bydd yr enillydd yn derbyn pecyn o nwyddau coginio gwerth £150.
 5. Ail ran y wobr yw sesiwn goginio gydag Elwen Roberts, HCC yn ysgol yr ymgeisydd buddugol.
  • Bydd HCC yn cysylltu ag ysgol yr ymgeisydd buddugol yn ystod yr wythnos yn cychwyn 8 Ebrill i drefnu ymweliad â’r ysgol
  • Bydd yr ymweliad ysgol yn gorfod digwydd ar 29 neu 30 Ebrill 2019.
  • Bydd yr ymweliad yn para tua dwy awr a bydd yn cynnwys coginio un o brydau cig coch yr ymgeisydd buddugol gyda’r dosbarth/ysgol (yn ddibynnol ar faint yr ysgol).
  • Bydd modd paratoi fersiwn heb gig o’r pryd os bydd llysieuwyr yn bresennol. Bydd angen i HCC gael gwybod am unrhyw alergeddau bwyd hefyd.
  • Bydd ffotograffydd a/neu griw ffilmio yn bresennol yn ystod y sesiwn, felly bydd angen caniatâd yr ysgol/rhieni i ddefnyddio’r lluniau.
  • Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi yn rhifyn Mehefin o gylchgronau’r Urdd, sef Cip a Bore Da.
  • Bydd HCC yn paratoi datganiad i’r wasg i gyhoeddi’r enillydd ac adrodd hanes y sesiwn yn yr ysgol. Bydd lluniau hefyd yn cael eu rhannu ar gyfryngau cymdeithasol HCC.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa HCC ar: 01970 625050 / info@hccmpw.org.uk