Meincnodi Cig Coch

MAE'R PROSIECT YMA WEDI CAU. 

A yw eich busnes yn ariannol iach? A yw'n ddigon cryf i oroesi Brexit?

Mae’r sector cig coch yng Nghymru yn wynebu heriau a newidiadau mawr yn ystod y blynyddoedd nesaf. Fel diwydiant, rhaid i ni gydweithio i wneud yn siŵr fod gan ein diwydiant ddyfodol cryf a chynaliadwy er mwyn gallu ffynnu mewn marchnad newydd gystadleuol.   

Mae Meincnodi yn ffordd o fesur perfformiad eich busnes, ac yn rhywbeth sy’n bwysig wrth baratoi ar gyfer y dyfodol. Mae’n allweddol o ran deall sut mae mentrau unigol, yn ogystal â’r sector yn gyffredinol, yn perfformio ar y pryd.

Roedd Meincnodi Cig Coch yn gyfle i ffermwyr ddeall yn well sut mae eu fferm yn perfformio a helpu i greu sector cig coch cryf a hyderus ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.  

Roedd yn agored i 2,000 o fusnesau â defaid a gwartheg magu, yn amodol ar feini prawf derbyn, ar sail cyntaf i’r felin gaiff falu. Roedd disgwyl i ffermwyr lenwi holiadur ar-lein er mwyn cyflwyno manylion ariannol a ffisegol am eu fferm.

Yn gyfnewid, byddant yn derbyn:

  • dadansoddiad manwl ysgrifenedig o’u data, yn cymharu perfformiad eu busnes â busnesau eraill yn y sector
  • £1,000 i’w digolledu am eu hamser ac ymdrech.

Bydd yr adroddiad, at eu gofynion penodol nhw, yn cynnwys gwybodaeth fel y gallant weld yr hyn sydd angen ei wella ar eu fferm er mwyn gwneud newidiadau cytbwys i’ch busnes. Bydd adroddiad cynhwysfawr ar y sector yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru hefyd a bydd y wybodaeth yna'n cael ei ddefnyddio fel sail i benderfyniadau polisi yn y dyfodol. 

Bydd yr holl wybodaeth a gyflwynir fel rhan o’r prosiect hwn yn cael ei thrin yn gyfrinachol. Bydd pob gwybodaeth mewn adroddiadau ysgrifenedig yn ddienw.

Ar ôl i’r data gael ei gyflwyno, bydd y broses o wirio’r data yn digwydd. Os bydd y data yn anghyson neu os bydd problemau neu gwestiynau’n codi, bydd HCC yn cysylltu â'r ffermwr i ofyn am eglurhad neu fwy o wybodaeth.

Roedd Meincnodi Cig Coch yn cael ei gynnig i 2,000 o ffermwyr cig eidion a defaid cymwys rhwng 8 Hydref - 10 Rhagfyr 2018

I weld y meini prawf ar gyfer cymryd rhan, cliciwch yma

I ddarllen Telerau ac Amodau'r prosiect, cliciwch yma

Ariennir gan Lywodraeth Cymru o Gronfa Bontio’r UE. Cyflenwir gan Hybu Cig Cymru (HCC) â chymorth gan Gyswllt Ffermio.